นโยบายบริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง

 

 • นโยบายสำหรับผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)
  1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุ่ม ตลอดจนมาตรฐานสากล รวมความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ นิยาม คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้ให้บริการแก่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

   จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Moral and Integrity)

   คุณธรรมและจริยธรรม
   คู่ค้าของบริษัท ต้องดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วยหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

   การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

   คู่ค้าของบริษัท ต้องกำหนดให้พนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ในการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตน และหรือญาติสนิท

   การแข่งขันที่เป็นธรรม

   คู่ค้าของบริษัท ต้องปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

   การเปิดเผยข้อมูล


   คู่ค้าของบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

   การรักษาความลับ

   คู่ค้าของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับ ข้อมูลภายในของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

   การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

   คู่ค้าของบริษัท ต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตลอดจนวางรูปแบบและกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   คู่ค้าของบริษัท ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และของผู้อื่น ระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว

   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   คู่ค้าของบริษัท ต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)

   • คู่ค้าของบริษัท ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ การล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
   • คู่ค้าของบริษัท ให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย และความคิดเห็นทางการเมือง • คู่ค้าของบริษัท ต้องกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้
   • คู่ค้าของบริษัท ต้องดำเนินการเลิกจ้างพนักงานตามขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน ไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
   • คู่ค้าของบริษัท ต้องไม่ให้พนักงานทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
   • คู่ค้าของบริษัท ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

   ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)

   • คู่ค้าของบริษัท ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน


   สิ่งแวดล้อม (Environment)


   • คู่ค้าของบริษัท ต้องดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม • คู่ค้าของบริษัท ต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม • คู่ค้าของบริษัท ต้องส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ หรือมีการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท • คู่ค้าของบริษัท มีการบริหารจัดการมลภาวะจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


   ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblowing)

   ในกรณีที่คู่ค้าของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสับว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือนโยบายสำหรับผู่ส่งมอบสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนมาได้ตามช่องทาง ดังนี้
   • คณะกรรมการตรวจสอบ
   • เลขานุการบริษัท
   • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอย.พรีเมียร์ 2 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวง.หนองบอน เขต.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
     โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063 อีเมล์ : Teerapol.act@pm.premier.co.th

   ทั้งนี้จากนโยบายสำหรับผู้ส่งมอบสินค้าและบริการของบริษัท ที่กำหนดไว้เป็นข้อตกลงและแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจร่วมกันสำหรับคู่ค้า โดยทางบริษัทจะกำหนดแผนงาน เพื่อติดตามการปฎิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า การตรวจประเมินตนเองของคู่ค้า, การตรวจประเมินสถานที่ของคู่ค้าและการตรวจประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก

 • นโยบายด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
  1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ (Value Creation) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร การขับเคลื่อนนวัตกรรมเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ดังต่อไปนี้

   1. บริษัทส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกระดับในทุกสายธุรกิจ เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาโครงการ และวิธีการลงมือทำ โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้บริษัทเติบโตเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต
   2. บริษัทกำหนดให้มีพื้นที่กลางสำหรับพนักงานทุกระดับในทุกสายธุรกิจได้สร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ (Process, Product, and Services) และเปิดโอกาสได้ลงมือทำให้นวัตกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง
   3. บริษัทสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุน คำแนะนำ และการเชื่อมต่อทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับในทุกสายธุรกิจเพื่อริเริ่มโครงการที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กรและสังคม
   4. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
   5. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
   6. บริษัทสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุน คำแนะนำ และการเชื่อมต่อทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรภายนอกที่เป็นองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ เช่น การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยบริษัทอาจเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงหรือสนับสนุนผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Group of Companies)

   นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานของกลุ่มฯ ได้รับผลกำไรอย่างเป็นธรรมและสามารถเติบโตไปร่วมกัน
 • นโยบายการบริหารจัดการพลังงานและการบรรเทาภาวะโลกร้อน
  1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวาระสำคัญระดับนานาชาติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญแนวทางการบรรเทาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการบริหารจัดการพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรหมุนเวียนอื่นๆ ขยายแนวคิดและการจัดการพลังงานและบรรเทาภาวะโลกร้อนให้ครอบคลุมในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

   1. บริษัทให้การส่งเสริมและผลักดันให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานและการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมหรือมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม
   2. บริษัทกำหนดเป้าหมายเพื่อการลดการใช้พลังงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เช่นการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ เป็นต้น
   3. บริษัทปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะโดยนำหลัก 3 R ประกอบด้วย การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด (Reuse) และการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม (Recycle)
   4. บริษัทรับผิดชอบในการบริหารจัดการมลพิษและของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ โดยระบุที่มาของมลพิษและของเสียในกระบวนการธุรกิจ ดำเนินมาตรการเพื่อลดมลพิษและของเสียดังกล่าว รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
   5. บริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำในขั้นตอนการทำงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
   6. บริษัทประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Product Cycle)
   7. บริษัทรับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
   8. บริษัทส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์
   9. บริษัทประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับประเทศ
   10. บริษัทกำหนดนโยบายบริหารจัดการพลังงานและบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยการถ่ายทอดให้กับบริษัทย่อยถือปฎิบัติร่วมกัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักและนำไปใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กร