Premier Group Policy

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมของชาวพรีเมียร์ที่ให้พนักงานของกลุ่มฯ ถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของกลุ่มฯ ที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้กำหนด ข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียดโดยยังคง อ้างอิงถึงค่านิยมชาวพรีเมียร์เป็นแนวทาง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • นโยบายการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี พนักงานพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ รวมทั้งกับผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน และ/หรือญาติสนิท รวมตลอดถึงการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มฯ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มฯ

   ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

   1. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงาน ขายหรือซื้อสินค้า/บริการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินกับกลุ่มฯ
   ให้กู้เงินหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มฯ ในเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
   2. พนักงานไปลงทุน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการของบริษัทนอกกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่แข่งของกลุ่มฯ
   3.พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า นายหน้า/ตัวแทน ผู้รับเหมา/บริการ หรือบุคคล หรือองค์กรใดๆ มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ
   4. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานทำการค้าแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มฯ
   “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

 • นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า การสร้างความพึง พอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในผลสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะสนองตอบความต้องการ ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย

   1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนและตรงตามเวลา
   2. สร้างระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอุตสาหกรรม จนถึงสู่มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย
   3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มฯ ในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด
   4. กระตุ้นเตือนและจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
   5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับกลุ่มฯ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

   นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานของกลุ่มฯ ได้รับผลกำไรอย่างเป็นธรรมและสามารถเติบโตไปร่วมกัน
 • นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของ พนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงานและผล งานของพนักงาน การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด ในสถานที่ทำงานของกลุ่มฯ เป็นเรื่องที่ห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุ่มฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

   1. ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะ ถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่สังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดำเนินการตาม กฎหมาย
   2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อ ให้พ้นจากการเสพติดสิ่งดังกล่าว หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจาก งานเนื่องจากการขอดังกล่าว ในกรณีที่พนักงานผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพ ติดปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือไม่เข้ารับการรักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนิน การตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม คำร้องขอรับการรักษาพยาบาล หรือเข้า โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ ของบริษัทฯ
   3. พนักงานผู้เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือพบว่ามีการใช้สารเสพติด จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อความ ปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไปหรือของบริษัทฯ
   4. บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทฯ เป็น เจ้าของหรือครอบครองโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้
   5. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปหาแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าที่ทำงานเพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงาน นั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
   6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน

 • นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใดๆ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับ เลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
  2. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อกลุ่มฯ
 • การให้ความเสมอภาค
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้มีความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงานทั้งในประเทศและหรือต่าง ประเทศที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลุ่มฯ ต้องการ โดยไม่คำนึง ถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ความเชื่อถือในศาสนา กลุ่มฯ จะจัดให้มีความเสมอภาคในทุกด้านที่ เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมทั้งการประกาศรับสมัครงาน การจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อน ตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และการเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อ พัฒนาพนักงาน นอกจากนั้นกลุ่มฯ ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ โดยให้ ความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา และเป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่พนักงานของกลุ่มฯ จะต้อง ศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่กลุ่มฯ เข้าไปทำธุรกิจด้วย
 • นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เหมะสมของแต่ ละธุรกิจ ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย ดูแล รักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดของเสีย

   1. เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
   2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน
   3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นที่มั่นใจ ต่อสาธารณะ
   4. จัดสรรกำไรเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของ รอบปีบัญชีนั้น บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ตามที่กรรมการกำหนด
   5. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
   6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
   7. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
   8. รักษาความลับของบริษัท ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
   9. ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมตลอด ถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็น เรื่องที่พึง ปกปิดของบริษัทต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
   10. เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ทำงาน
   11. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิด กฎหมาย รวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพย์ยาเสพติด
   12. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
   13. ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

 • นโยบายความปลอดภัย
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความร่วมมือของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกคน โดยได้กำหนดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

   1. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมถึงการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
   2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
   3. จัดให้มีคณะกรรมการดูแลในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด
   4. ผลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผล การทำงานประจำปี

 • นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็นเงินสดกับผู้ทำธุรกิจ กับกลุ่มฯ เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจกับกลุ่มฯ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุ่มฯ ห้ามโดยเด็ดขาดในการให้หรือรับของขวัญที่เกินมูลค่าที่เหมาะสมเป็นรูปของค่านายหน้า เงินกู้ยืม ส่วนแบ่งกำไรในหุ้น หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

   การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

   1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
   2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส
   3. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มฯ ในเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

 • นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายจากกลุ่มฯ ให้ไปเป็นกรรมการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของพนักงานผู้นั้น
  2. กรณีที่พนักงานไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุ่มฯ ไม่ได้มอบหมาย พนักงานมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้บริษัทที่สังกัดทราบ
 • นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีนโยบายห้ามมิให้พนักงานของกลุ่มฯ เปิดเผยหรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่เป็นความลับของกลุ่มฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
  2. สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับกลุ่มฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของกลุ่มฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้
  3. นอกจากนี้ เป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
  1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์
  2. สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับกลุ่มฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของกลุ่มฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้

   1. ข้อมูลหมายรวมถึงข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
   2. ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
   3. คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์การคำนวณที่เกี่ยวข้อง

  3. เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้
   กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

   1. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
   2. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
   3. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทำลายข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ