เลขานุการบริษัท

ประวัติประธานกรรมการบริหาร

นายนายวิเชียร พงศธร

อายุ62 ปี

ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)0.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2535 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2535 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2536 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2554 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ
- 2557 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์

อายุ69 ปี

ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก จิตวิทยาบริหารองค์กร California School of Professional Psychology, Los Angelis, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
• หลักสูตร Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
• หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
• หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society
• หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)
• หลักสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians
• หลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption “Disrupting Corruption”
• หลักสูตร R-CF Chairman Forum (R–CF 1/2562)
• หลักสูตร Successful corporate culture change : from policy to practices
• หลักสูตร Thailand’s 10 National Conference on Collective Action against Corruption “Innovations in the Fight Against Corruption”

การอบรมพิเศษ

• หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 2 • หลักสูตร ทิศทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)0.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2546 – 2559 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
• 2546 – 2559 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
• 2546 – 2559 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
• 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
• 2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
• 2560 – 2561 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ธุรกิจมหาชน
• 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวิชัย หิรัญวงศ์

อายุ73 ปี

ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ในลำดับที่ 33
• เกียรติคุณบัตร " นักบริหารระดับสูง" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นมธ. 13)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10/2554
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5/2554
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2554
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2556
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
• หลักสูตร R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2562)
• หลักสูตร Boards that Make a Difference BMD 9/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2554 - 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2540 – 2555 กรรมการประจำคณะสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2549 – 2561 อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• 2553 - 2554 กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• 2553 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2554 - 2557 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
• 2556 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
• 2556 – 2561 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
• ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
• ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

อายุ77 ปี

ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง25 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

• MBA (Accounting) University of Detroit, U.S.A.
• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121/2552
• หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10/2554
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5/2554
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15/2555
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
• หลักสูตร R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2562)
• หลักสูตร Audit Committee Forum 2562 “Strategic Audit Committee : Beyond Figure And Compliance”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• 2556 - 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2540 - 2558 ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• 2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 2547 - 2553 กรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
• 2547 - 2553 อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี
• 2551 - 2554 ที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2552 - 2555 กรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2556 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
• 2555 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 2556 - 2559 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
• 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายขัติยา ไกรกาญจน์

อายุ67 ปี

ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548
• หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 3/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551
• หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2558
• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
• หลักสูตร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2548 - 2558 กรรมการอิสระและ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2554 - 2561 กรรมการอิสระและ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (EEI)
กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิปเทล จำกัด
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมฆฟ้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

อายุ74 ปี

ตำแหน่งกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง20 พฤษภาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
• Senior Executive Program, (SEP) SASIN

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• ลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ64 ปี

ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2547
• หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Course, Batch รุ่นที่ 1/2557
• หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นที่ 5/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2544 - 2560 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
• 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค. คน จำกัด
• 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอ็นไลฟ

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสุรเดช บุณยวัฒน

อายุ69 ปี

ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
• หลักสูตร Digital transformations a must for all companies/2561
• หลักสูตร National Director Conference ปี 2562

การอบรมพิเศษ

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557
• หลักสูตร อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
• ประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
• หลักสูตร PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
• หลักสูตร How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562
• อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2542 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2560 – 2561 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ธุรกิจมหาชน
• 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

อายุ63 ปี

ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7/2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี. เอม. ฟูด จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
• 558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายปิย สมุทรโคจร

อายุ50 ปี

ตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก California State University, Los Angeles
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก California State University, Los Angeles

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
• หลักสูตร Managing Technology & Disruption
• หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together
• หลักสูตร National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
• หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2550 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• 2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายปิย สมุทรโคจร

อายุ50 ปี

ตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก California State University, Los Angeles
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก California State University, Los Angeles

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
• หลักสูตร Managing Technology & Disruption
• หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together
• หลักสูตร National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
• หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2550 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• 2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ58 ปี

ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

การอบรมพิเศษ

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 2/2559
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560

รางวัล

• บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2562 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์
• จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี. เอม. ฟูด จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และการลงทุน

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวิภาส จิรภาส

อายุ47 ปี

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2557 - 2560 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด

ประวัติเลขานุการบริษัท

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์

อายุ55 ปี

ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2528 – 2535 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิทแฮลม์ จำกัด
• 2535 – 2544 ทนายความ บริษัท พีบีเอสลอว์ จำกัด
• 2544 – 2545 ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• 2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการงานกฎหมาย และงานเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง

อายุ56 ปี

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 พฤศจิกายน 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

• Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
• Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and
Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
• Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 2/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2538 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• 2538 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด