นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ อายุ 50 ปี
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท  :  21 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติ-บัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : 
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2545 - ปัจจุบัน        ผู้อำนวยการงานกฎหมาย/ทะเบียน       กลุ่มบริษัทพรีเมียร์