about

  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
  เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  120 Kb
  แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) 24 Kb
  แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)    32 Kb
  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค) 46 Kb