about

 • ปี 2560
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 3.03 Mb
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 212 Kb
  รายงานประจำปี 2559 19.01 Mb | Read
  รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 7.72 Mb | Read
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 161 Kb
  ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 65 Kb
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 135 Kb
  สารสนเทศข้อมูลบริษัท 286 Kb
  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 17.15 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 87 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 99 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 61 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 101 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. word file 36 Kb 65 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข word file 115 Kb 209 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. word file 120 Kb 175 Kb
  ส่งคำถามออนไลน์ถึงคณะกรรมการ  
     
 • ปี 2559
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 2.25 Mb
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 146 Kb
  รายงานประจำปี 2558 17 Mb
  รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 3.32 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 76 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 52 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 60 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 34 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 52 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. word file 36 Kb 35 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข word file 108 Kb 35 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. word file 115 Kb 73 Kb
  ส่งคำถามออนไลน์ถึงคณะกรรมการ  
 • ปี 2558
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 82 kb
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 111 Kb
  รายงานประจำปี 2557 12.39 Mb
  รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 2.85 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 80 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 51 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 60 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 31 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 52 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 35 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 75 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 74 Kb
  ส่งคำถามออนไลน์ถึงคณะกรรมการ  
 • ปี 2557
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 1.13 MB
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 139 Kb
  รายงานประจำปี 2556 12.31 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 68 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 52 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 60 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 35 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 52 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 35 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 83 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 83 Kb
 • ปี 2556
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 67 Kb
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 77 Kb
  รายงานประจำปี 2555 10.91 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 66 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 50 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 61 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 33 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 104 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 36 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 63 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 166 Kb
 • ปี 2555
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  Title  
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 943 Kb
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 391 Kb
  รายงานประจำปี 2554 30 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 67 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 113 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 95 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 17 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 20 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 138 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 163 Kb
 • ปี 2554
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  Title  
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 569 Kb
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 246 Kb
  รายงานประจำปี 2553 30 Mb
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 45 Kb
  ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 110 Kb
  วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 92 Kb
  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 15 Kb
  แผนที่สถานที่ประชุม 20 Kb
  หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 132 Kb
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 164 Kb