about

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น %การถือครอง
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 295,790,000 49.47
  - บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 295,950,000 49.47
  - นางสาวทิพย์ชยา  พงศธร 20,000 0.00
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 40,578,100 6.78
3. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN
ASIA FUND       
26,745,800 4.47
4. STATE STREET TRUST COMPANY CANADA 19,691,398 3.29
5. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด       15,488,104 2.59
6. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC    13,988,862 2.34
7. CHASE NOMINEES LIMITED 12,948,229 2.16
8. นายสันติ  สิงหวังชา 11,474,400 1.92
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,806,200 1.81
10. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ 5,900,000 0.99
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 453,591,093 75.82


* นับรวมหุ้นของคุณทิพย์ชยา พงศธร จำนวน 20,000 หุ้น เนื่องจากคุณทิพย์ชยา พงศธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ในบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด