about

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชน ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย
  1. ดูแล รักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดของเสีย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
  2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน
  3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นที่มั่นใจต่อสาธารณะ
  4. จัดสรรกำไรเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้นบริจาค เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ตามที่กรรมการกำหนด