about

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน      

  (1)ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

  ตลาดขนมขบเคี้ยวปี 2559 มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์
  โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
  ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้านช่องทางการกระจายสินค้าจัดให้มีบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฆษณา และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่
              
  ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่งออกต่างประเทศ บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนา
  สินค้ารวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้า ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบ
  ย้อนกลับได้ จนได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ และมุ่งเน้นความสำคัญผลิต
  สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดความไว้วางใจจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด
  เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง  (2) ผลการดำเนินงาน

  กำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 345.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 88.1 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่ง
  ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 37.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้เพิ่มขึ้น 40.3 ล้านบาท ด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
  มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 20.7 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุน เป็นเงินลง
  ทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 521.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 31.7 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในงวดที่สำคัญดังนี้

  ส่วนงานจัดจำหน่าย
  รายได้จากการขายและบริการสุทธิในงวดมีจำนวน 3,148 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3 ล้านบาท เนื่องจากในปีบริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สัมพันธ์กับยอดขายจึงส่งผลให้ยอดขายสุทธิมียอดลดลงอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25.7 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.6

  ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 310.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.9 ต่อยอดขาย (2558 : 11.0) ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.7 ล้านบาท จากรายการสื่อโฆษณาลดลง 36.5 ล้านบาท

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 172.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.3 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท จากการขยายงานด้านการตลาดและงานสนันสนุน ประกอบกับการปรับอัตราว่าจ้างประจำปี และค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท

  ส่วนงานผลิตอาหาร
  รายได้จากการขายและบริการสุทธิในงวดมีจำนวน 2,111 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 132 ล้านบาท จากปริมาณส่งออกของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าลดลง อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 14 เทียบเคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน จึงมีผลทำให้กำไรของส่วนงานนี้มีจำนวน 287 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท

  รายได้อื่น

  รายได้อื่นมีจำนวน 29.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.6 ล้านบาท จากส่วนงานผลิตอาหารมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่นเพิ่มในงวด

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจำนวน 298.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 33.1 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น 22.7 ล้านบาท จากการขยายงานของสายงานการตลาดและสายงานสนับสนุนของส่วนงานจัดจำหน่าย และการปรับอัตราว่าจ้างประจำปี ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท ค่าเช่าและซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท ค่าเงินบริจาคเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท  (3) ฐานะการเงิน

  สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 2,558.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2558 จำนวน 42.9 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวนลดลง 222.7 ล้านบาท
  จากกระแสเงินสดสุทธิในงวดลดลง 27.5 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 366.1 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการเงินลงทุนชั่วคราว
  เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน 226.7 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น  49.2 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 43.6 ล้านบาท
  จากรายการสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีระยะเวลาขายสินค้า
  เฉลี่ยอยู่ 9.2 วัน อัตราหมุนเวียนของสินค้าอยู่ 39.0 เท่า เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น 58.5 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุน
  หมุนเวียนในการซื้อผลผลิตของเกษตรกร และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 17.2 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่คณะกรรมการ
  บริษัทได้มีมติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,238.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 265.6 ล้านบาท
  จากเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 100.5 ล้านบาท จากการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 7 ปี เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 252.4 ล้านบาท
  จากจัดประเภทเงินลงทุนและในงวดมีมูลค่าราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น  เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 67.5 ล้านบาท จากการจัดประเภท
  รายการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าลดลง 8.0 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 14.7
  ล้านบาท จากรายการผลขาดทุนสะสมในทางภาษีลดลง

  หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 786.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดสิ้นปี 2558 จำนวน 35.1 ล้านบาท จากรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 19.2 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 2.9 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและ
  เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 38.8 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่ม
  ขึ้น 8.4 ล้านบาท          
          
  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,772.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี  7.8 ล้านบาท
  โดยมีกำไรในงวดจำนวน 345.1 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม 2.4 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่ายในงวดจำนวน 364.8 ล้านบาท
  และรายการที่เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น