about

หนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด
สารบัญ 71 Kb
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 510 Kb
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ปัจจัยความเสี่ยง 364 Kb
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 203 Kb
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 425 Kb
การวิจัยและการพัฒนา  
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 108 Kb
โครงการในอนาคต 40 Kb
ข้อพิพาททางกฎหมาย  
โครงสร้างเงินทุน 76 Kb
การจัดการ 273 Kb
การควบคุมภายใน  
รายการระหว่างกัน 423 Kb
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 493 Kb
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 204 Kb
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 166 Kb
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 157 Kb
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 229 Kb