about

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

  2559 2558 2557
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 2,558.79 2,515.91 2,304.65
หนี้สินรวม 786.29 751.24 697.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,772.50 1,764.68 1,607.30
รายได้จากการขายและบริการ 4,052.74 4,202.74 4,047.90
รายได้รวม 4,082.10 4,222.54 4,085.42
กำไรขั้นต้น 1,120.17 1,163.88 1,119.72
กำไรสุทธิ 345.11 433.23 428.37
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.64 27.69 27.66
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.45 10.26 10.49
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 19.51 25.70 27.45
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 13.60 17.97 18.92
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Baht) 0.58 0.72 0.72
เงินปันผลต่อหุ้น (Baht) 0.90* 0.58 0.63


* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ เงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อัตราหุ้นละ 0.31 บาท จะเป็นเงินปันผลรวม เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น