about

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ


  • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 | อ่านต่อ
  • แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | อ่านต่อ
  • งบการเงินรายปี 2557 | อ่านต่อ
  • แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมบ.ย่อย ไตรมาสที่3(F45-3) | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 | อ่านต่อ
  • การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า | อ่านต่อ