about

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ

  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2560 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 | อ่านต่อ
  • การให้สิทธิผู้ถืหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า | อ่านต่อ
  • แจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้้งที่ 3/2560 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | อ่านต่อ
  • ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน)ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1-2560 (F45-3) | อ่านต่อ
  • ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน)ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน | อ่านต่อ