about

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ

  • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1-2560 (F45-3) | อ่านต่อ
  • ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน)ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560 | อ่านต่อ
  • การขายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน | อ่านต่อ
  • การขายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน | อ่านต่อ
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | อ่านต่อ
  • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | อ่านต่อ
  • รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) | อ่านต่อ
  • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท | อ่านต่อ
  • งบการเงินรายปี 2559 | อ่านต่อ