about

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ

  • งบการเงินรายปี 2559 | อ่านต่อ
  • แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ การทำรายการที่เกี่ยวโยง และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข) | อ่านต่อ
  • แจ้งมติของคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถึอหุ้นประจำปี 2560 | อ่านต่อ
  • แจ้งกรรมการและกรรมผู้จัดการใหญ่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การปรับโครงสร้างการบริหารการแต่งตั้งประธานการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และการขายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2559 | อ่านต่อ
  • การให้สิทธ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า | อ่านต่อ
  • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2559 | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2-2559 (F45-3) | อ่านต่อ
  • สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 | อ่านต่อ
  • แจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 | อ่านต่อ