Mivana Organic Roasted Coffee Beans

มีวนา เมล็ดกาแฟออร์แกนิกคั่ว

คุณสมบัติสำคัญของสินค้า Mivana Coffee

1.กาแฟออร์แกนิคแท้ 100% สายพันธุ์อาราบิก้าระดับกาแฟพิเศษ (Speciality) มีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนนขึ้นไป จาก 100 โดยปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงราย 3 ป่าต้นน้ำ ได้แก่ แม่กรณ์ แม่สรวย และแม่ลาว

2.ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 - 1,600 เมตร พื้นที่ปลูกกาแฟมีความหลากหลายของพรรณพืช (เป็นแบบเกษตรอินทรีย์)

3.มีกระบวนการแปรรูปแบบ 2 Process ได้แก่ Wet Process และ Natural Process ที่ช่วยให้กาแฟมีเอกลัษณ์เฉพาะตัว และ ส่งมาคั่วในโรงคั่วเฉพาะออร์แกนิค ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากล IFOAM, EU และ USDA

4. กาแฟของเราคั่วสดใหม่เสมอในโรงคั่วที่รับการรับรองคั่วเฉพาะกาแฟออร์แกนิค โรงงานผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP และสินค้าได้รับการรับรองฮาลาลไทย

5.สินค้ามี 1 เบลนด์ ได้แก่ มีวนา ซิกเนเจอร์เบลนด์ ระดับการคั่วแบบกลาง-เข้ม (Medium-Dark) สินค้าชนิดเมล็ด ขนาด 200 กรัม และ ชนิดดริป ขนาด 60 กรัม สามารถนำไปชงเป็นเครื่องดื่มร้อนและเย็น

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mivana.co.th

  • Mivana Organic Roasted Coffee Beans
  • Mivana Organic Drip Coffee