about


นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (IOD Policy)
สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)โดยได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดแนวทางการทำงานที่เรียกว่า “ จรรยาบรรณธุรกิจ” หรือจริยธรรมธุรกิจและหลักความโปร่งใสสำหรับภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริต

โดยทางบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนั้นต้องแสดงเจตนารมณ์และกรอกแบบประเมินตนเอง  ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 71 ข้อ แบ่งเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ 58 ข้อ ทางบริษัทต้องตอบแบบประเมินให้ครบถ้วนทุกข้อในภาคบังคับ
ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ได้การรับรองแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2556

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ  ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

 
แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค  รวมถึง  ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

  2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

  3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

  4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

  5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

  6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

  7. บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

  8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

              บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง  และได้กำหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

              เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

  •  คณะกรรมการตรวจสอบ
  •  เลขานุการบริษัท

              บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
              เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนคริทร์
              แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
              โทรศัพท์ :  02 - 3011569
              แฟกซ์ :   02 - 7482063
              อีเมลล์ :  Teerapol.act@pm.premier.co.th


              โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้