about

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขายและจัดจำหน่าย
สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 650 ล้านบาท

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่มีทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วไป รวมทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และมีพนักงานขายทำหน้าที่ในการเยี่ยมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น บริษัทมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสรรจำนวนร้อย 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสผ่าน มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 300 ตามประกาศกระทรวงการคลัง นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน" ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Values) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฎิบัติตลอดมา โดยได้นำมาปฎิบัติผ่านโครงการต่างๆ ที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมและสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสาธารณชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

ในส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด (PMF) ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่นที่รู้จักกันในชื่อ "ปลาสวรรค์ทาโร" และผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด ภายใต้ตรา "ทาโร บิ๊กกุ" ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และได้รับมอบหมายให้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว
  2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด (PCI) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ได้แก่ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า สำเร็จรูป บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) และผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยง (Pet Food) บรรจุถุงและบรรจุกระป๋อง ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทั้งหมดจะส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซอสมะเขือเทศซอสพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า "คิงส์ คิทเช่น" โดยมี บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทซอสแต่เพียงผู้เดียว
  3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด (PFP) ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งชนิดพร้อมปรุง โดยผลิตตาม
    คำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้เช่าพื้นที่ในการผลิต ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น
    รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับกิจการ

  4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PM SE)  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอด คุณค่าหลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในด้านความยั่งยืนของสังคม