วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่า
ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจ

 • นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
 • ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 • ในวิถีแบบคนไทยตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (IOD Policy)

ดำเนินธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใสใจสะอาด ปราศจากการคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นสู่การบริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)โดยได้ ลงนามแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดแนวทาง การทำงานที่เรียกว่า “ จรรยาบรรณธุรกิจ” หรือจริยธรรมธุรกิจและหลักความโปร่งใสสำหรับ ภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริต

โดยทางบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนั้นต้องแสดงเจตนารมณ์และกรอกแบบประเมินตนเอง ซึ่งมี ตัวชี้วัดทั้งหมด 71 ข้อ แบ่งเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ 58 ข้อ ทางบริษัทต้องตอบแบบประเมินให้ ครบถ้วนทุกข้อในภาคบังคับทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ได้การรับรองแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2556

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแล กิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจ สอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการ คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุม ถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้นอย่าง สม่ำเสมอตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับประกาศกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 • มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นความ รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาพนักงานผู้ส่งมอบหรือผู้รับ เหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
 • บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ สุ่ม เสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมืองการให้ของขวัญ ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 • บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
 • บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
 • บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 • บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองโดยไม่ให้ถูก ลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนิน การให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือ ร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและ เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกันและมีความ

เป็นธรรมบริษัทจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดที่ แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความ เสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฎิบัติของพนัก งานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึง พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตการปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบโดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนพร้อมส่ง รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

เป็นธรรมบริษัทจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดที่ แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความ เสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฎิบัติของพนัก งานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึง พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตการปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบโดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนพร้อมส่ง รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขนุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนคริทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02 - 3011569
แฟกซ์ : 02 - 7482063
อีเมลล์ : Teerapol.act@pm.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหรือผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้