ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561  มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % การถือครอง
1 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 283,285,100 47.35
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 52,680,000 8.80
3 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND 29,173,800 4.88
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,074,351 3.02
5 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKENNORWAY UCITS CLIENT A/C 7,788,862 1.30
6 นางมาริศรี  ชุณหรัศมิ์ 5,000.000 0.84
6 นางวิมลทิพย์  พงศธร 5,000.000 0.84
6 นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 5,000.000 0.84
7 นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม 4,990,000 0.83
8 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 4,301,000 0.72
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 3,989,000 0.67
10 นายกรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล 3,650,000 0.61
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 422,932,113 70.70