TARO BRAND SAUCE COATED

ทาโร เส้นชุปน้ำจิ้ม...ปลาสวรรค์ ตราทาโร เส้นชุปน้ำจิ้ม

เส้นชุปน้ำจิ้ม เส้นชุปน้ำจิ้ม

  • ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม รสปลาหมึก เผ็ดมาก
  • ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม รสปลาหมึก เผ็ดน้อย
  • ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม รสลาบอีสานทรงเครื่อง
  • ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม รสหม่าล่าเสฉวน