ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

ปรัชญากลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์

เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวธุรกิจย่อมไม่สามารถ ดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กรโดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคม และพนักงานตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตาม แนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อ สังคมและพนักงานของเราจึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธุรกิจของเรามุ่งมั่นไปสู่การเป็น
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ใช้แนวคิดนี้ในการดำเนินธุรกิจของ 6 สายธุรกิจ อันได้แก่

  • สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
  • สายธุรกิจสารสนเทศ
  • สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
  • สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม
  • สายธุรกิจการเงิน
  • สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม