ธุรกิจของบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท ในระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขายและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทขนม ขบเคี้ยวรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 650 ล้านบาท

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
 • ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์ลูกอม
 • ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม
 • ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน

โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่มีทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วไป รวมทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และมีพนักงานขายทำหน้าที่ในการเยี่ยมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศในด้าน กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น บริษัทมุ่งส่ งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทและ บริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสรรจำนวนร้อย 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุน การศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสผ่าน มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 300 ตามประกาศกระทรวงการคลัง นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน" ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Values) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฎิบัติตลอดมา โดยได้นำมาปฎิบัติผ่านโครงการต่างๆ ที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมและสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสาธารณชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในแต่ละบริษัท ประกอบด้วย

 • บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด (PMF) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่นหรือที่รู้จัก กันในชื่อ "ปลาสวรรค์ทาโร" โดยผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว
 • บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด (PCI) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) บรรจุถุงและบรรจุกระป๋อง ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทั้งหมดจะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ทั้งใน เอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ภายใต้เครื่องหมายการค้า "คิงส์ คิทเช่น" ซึ่งผลิตภัณฑ์ซอสจะจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก โดยมีบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทซอสให้แก่ PCI
 • บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด (PFP) ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้เช่าพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินค้ารวมทั้งการให้บริการ รับจ้างแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ต่างๆ และรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในห้องเย็น
 • บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PM SE)ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอด คุณค่าหลักของบริษัทฯ
  และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในด้านความยั่งยืนของสังคม