จรรยาบรรณทางธุรกิจ

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนิน การให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือ ร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและ เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกันและมีความ

เป็นธรรมบริษัทจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดที่ แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความ เสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฎิบัติของพนัก งานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึง พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตการปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบโดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนพร้อมส่ง รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • เลขนุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนคริทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02 - 3011569
แฟกซ์ : 02 - 7482063
อีเมลล์ : Teerapol.act@pm.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหรือผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้