ข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

2561 2560 2559
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 2,565.19 2,553.07 2,558.79
หนี้สินรวม 858.43 834.16 786.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,706.76 1,718.91 1,772.50
รายได้จากการขายและบริการ 4,472.01 4,186.20 4,052.74
รายได้รวม 4,499.69 4,339.90 4,082.10
กำไรขั้นต้น 1,248.30 1,130.48 1,120.17
กำไรสุทธิ 364.69 501.57 345.11
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.91 27.00 27.64
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.10 11.56 8.45
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.29 28.73 19.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 14.25 19.62 13.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Baht) 0.61 0.84 0.58
เงินปันผลต่อหุ้น (Baht) 0.56 0.80 0.90

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.56 บาท ต่อหุ้น