กลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม